Аспірантура

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ
ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

sdfsdf

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми якої передбачає присудження ступеня доктора філософії.

Набір здійснюється за такими спеціальностями:

061 Журналістика

281 Публічне управління та адміністрування

242 Туризм

241 Готельно-ресторанна справа

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 серпня 2017 року
Строки проведення фахових випробувань та вступних екзаменів 01 серпня – 28 серпня 2017 року
Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування 30 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників  не пізніше 31 серпня 2017 року
Додатковий конкурсний відбір та до зарахування вступників які подавали документи у встановлені строки Денна форма навчання –  Не пізніше 15 вересня

2017 року

Заочна  форма навчання –  Не пізніше 30 вересня

2017 року

Термін навчання – 4 роки.

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяву особисто, в паперовій формі, до Приймальної комісії, та  оригінали документів:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви, поданої в паперовій формі, додається:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • засвідчена копія трудової книжки з місця роботи (для осіб, які вступають до аспірантури без відриву від виробництва);
 • медична довідка за формою № 086-о (оригінал);
 • рекомендація  Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • наукова  доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

Консультації по телефону:
Тел.:   (044) 284-63-40 ; (044) 284-63-85; (097) 015-89-94