Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ

у 2016 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Київського університету культури протокол № _____ _____ 2015 р.

Ректор_______В. І. Пилипів

 

КИЇВ-2015

 

Провадження освітньої діяльності у Київському університеті культури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458499 від 07.07.2014 року).

Правила прийому до Київського університету культури (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Київського університету культури (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 та затверджені Вченою радою Київського університету культури (Протокол № _5_ від _15_ грудня 2015 року).

І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад Київський університет культури оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, спеціаліста в межах ліцензованого обсягу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством та на підставі затверджених Правил прийому, у тому числі і у відокремлених структурних підрозділах:

Відокремлений підрозділ „Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури”;

Відокремлений підрозділ „Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури ”;

Відокремлений підрозділ „Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури ”;

Відокремлений підрозділ „Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури ” (див. додаток 1,таблиця 1).

Коледж Київського університету культури;

Коледж Української академії перукарської майстерності та декоративної косметики;

Вінницький коледж Київського університету культури;

Дніпропетровський коледж Київського університету культури;

Миколаївський коледж Київського університету культури;

Коледж Миколаївської академії перукарського мистецтва Київського університету культури;

Львівський коледж Київського університету культури;

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

1.2. Фінансування підготовки фахівців у Київському університеті культури здійснюється:

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб.

1.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.4. Прийом до Київського університету культури на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.5. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

1.6. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів університету забезпечуються гуртожитком. Поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого у Київському університеті культури Положення про студентський гуртожиток.

 

ІІ. Організація прийому до Київського університету культури

2.1. Організацію прийому вступників до Київського університету культури здійснює Приймальна комісія (відбіркова комісія – для відокремлених структурних підрозділів), склад якої затверджується наказом керівника Київського університету культури, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Київського університету культури, затвердженим Вченою радою університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті КУК.

2.2. Керівник Київського університету культури забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівника Київського університету культури.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського університету культури, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті КУК, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.(див. додаток 5,таблиця 5).

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (із скороченим строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, зазначених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил прийому.

3.3. Київський університет культури має право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

3.4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або згідно з Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, крім випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил прийому.(див. додаток 5,таблиця 5).

3.5. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Київський університет культури приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. .(див. додаток 3,таблиця 3).

Особа може вступити до Київського університету культури для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3.6. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (див. додаток 4,таблиця 4).

Особа може вступити до Київського університету культури для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра..

Приймальна комісія Київського університету культури зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV–VI та пунктом 14.1 розділу XІV цих Правил прийому.

3.7. Київський університет культури приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.

Київський університет культури має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.

Київський університет культури має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Київський університет культури здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

3.8. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Київського університету культури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Під час вступної кампанії Приймальна комісія Київського університету культури працює з 8.00 до 20.00 без вихідних.

4.2. Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, крім випадків, передбачених пунктом 17.7 розділу XVIІ цих Правил, проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

 

Початок прийому заяв та документів

 

11 липня 2016 року

18 липня

2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить Київський університет культури

о 1800

20 липня 2016 року

12 серпня

2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування (відповідно до розділу VII цих Правил), проходити співбесіду (відповідно до розділу ІX цих Правил), що проводить Київський університет культури

о 1800

20 липня 2016 року

12 серпня

2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

о 1800

27 липня 2016 року

18 серпня

2016 року

Строки проведення Київським університетом культури творчих конкурсів

21 липня – 27 липня 2016 року

13- 18 серпня

2016 року

Строки проведення Київським університетом культури вступних випробувань, співбесід

21 липня – 27 липня 2016 року

13- 18 серпня

2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

28 липня

2016 року

01 серпня 2016 року

20 серпня

2016 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування (відповідно до пункту 14.1 розділу ХІV цих Правил прийому)

не пізніше 10 серпня 2016 року

25 серпня

2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2016 р.

Не пізніше

30 серпня

2016 року

 

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала та пріоритетності заяв.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Київський університет культури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра за скороченими програмами відповідно до пунктів 3.3, 3.5, 3.7 розділу ІІІ цих Правил прийому, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

 

Початок прийому заяв та документів

 

11 липня 2016 року

20 липня

2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800

20 липня 2016 року

18 серпня

2016 року

Строки проведення вступних випробувань

21 липня – 27 липня 2016 року

18 – 22 серпня

2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 01 серпня 2016 р.

23 серпня

2016 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування (відповідно до пункту 14.1 розділу ХІV цих Правил прийому)

не пізніше 10 серпня 2016 року

25 серпня

2016 року

Терміни зарахування вступників

– не пізніше 12 серпня 2016 року

– не пізніше

30 серпня

2016 року

 

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Київський університет культури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва
 

Початок прийому заяв та документів

 

18 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2016 року

Строки проведення Київським університетом культури фахових випробувань та вступних екзаменів

01серпня – 05 серпня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

07 серпня 2016 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування (відповідно до пункту 14.1 розділу ХІV цих Правил прийому)

не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників

– не пізніше 12 серпня 2016 року

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

 31 серпня 2016 року

 

4.5 Зарахування на заочно-дистанційну форму навчання проводиться Приймальною комісією Університету з 11 липня 2016 року по 01 липня 2017 року.

Особи, які виявили бажання навчатися на заочно-дистанційній формі подають особисто до Університету заяву, в якій вказують обраний напрям підготовки (спеціальність), документ про освіту (кваліфікацію) в оригіналі, або копію (для осіб, які мають вищу освіту), 4 кольорові фотокартки розмірами 3х4 см. Особи, які мають незакінчену вищу освіту, подають академічну довідку в  оригіналі.

Паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство, пред’являється особисто.

4.6. Переведення і поновлення до Київського університету культури здійснюється, як правило, в канікулярний період.

Поновлення після відрахування з першого курсу дозволяється лише як  виключення, з дозволу ректора

4.7 Київський університет культури має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту (на підставі диплому молодшого спеціаліста або бакалавра), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю) у межах вакантних місць  ліцензованого  обсягу  та успішної здачі фахових випробувань.

4.8 Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) визначаються Правилами прийому (пункт 4.3 IV розділ).

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Київського університету культури

5.1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому) та зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил прийому), подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Київського університету культури. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Київським університетом культури на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), факультет та форму навчання.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до Київського університету культури за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил прийому) (за наявності);

медичну довідку за формою 086-0 (оригінал) при вступі на спеціальності: «Хореографія», «Готельно-ресторанна справа».

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил прийому) (за наявності).

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

копію медичної довідки за формою 086-0 при вступі на на спеціальності: «Хореографія», «Готельно-ресторанна справа».

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил прийому, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VII, ІX, XVII цих Правил прийому.

5.7. Київський університет культури самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів, творчих конкурсів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі .(див. додаток 5,таблиця 5).

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського університету культури або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Київського університету культури згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085

.(див. додаток 9).

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського  університету культури протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті КУК.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил прийому), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил прийому) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5. 14. Приймальна комісія Київського університету культури, перевіряє в Єдиній базі перелік заяв, поданих вступником до інших навчальних закладів.

 

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Київського університету культури, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів):

з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра. Один з цих предметів може бути вибраним вступником з переліку, запропонованого Київським університетом культури;

з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Один з предметів замінюється творчим конкурсом, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність .(див. додаток 5,таблиця 5).

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту.  та балів за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра), помножених на вагові коефіцієнти. Ваговий коефіцієнт для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту становить 0,1, а вагові коефіцієнти для балів сертифіката з конкурсних предметів та бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення) вказані в додатку.(див. додаток 5,таблиця 5).

 до цих Правил прийому. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів КУК нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу двадцять п’ятого пункту 2 розділу IV Умов прийому та в додатку 11 до цих Правил прийому.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 4 до Умов прийому та у додатку 7 цих Правил прийому.

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділами VIIІ, X, XVIІI Умов вступу до вищих навчальних закладів України в 2016 році.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Правилами прийому (див. додаток 5,таблиця 5).

 Один з предметів замінюється творчим конкурсом, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність (спеціалізацію).

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу двадцять п’ятого пункту 2 розділу IV Умов прийму. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених Правилами прийому .(див. додаток 4,таблиця 4), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Порядок конкурсного відбору осіб, які вступають до Київського університету культури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра та обчислення конкурсного балу наведено у додатку 11 до цих Правил прийому

6.8. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, конкурсний відбір здійснюється за результатами фахового випробування (усно). (Порядок конкурсного відбору наведено у додатку 11 до цих Правил прийому), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, додаткового вступного випробування та середнього балу додатку до диплома молодшого спеціаліста. Порядок проведення фахового випробування та додаткового вступного випробування – усно. (Порядок конкурсного відбору наведено у додатку 11 до цих Правил прийому), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

6.9. Нарахування додаткових балів вступникам на основі повної загальної середньої освіти наведено у додатку 11 до цих Правил прийому.

6.10. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту із філософії;

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);

інших форм вступних випробувань, які встановлені Правилами прийому до аспірантури Київського університету культури.

Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначається в Правилах прийому до аспірантури Київського університету культури .(див. додаток 12).

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Київського університету культури протягом 12 місяців.

 

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Київському університеті культури мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Київському університеті культури (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

VIІI. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

8.1. Відповідно до пункту 3.3 розділу III, пунктів 6.6 розділу VI, розділу VII цих Правил прийому для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у цьому вищому навчальному закладі.

8.2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) у Київському університеті культури.

8.4. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого Приймальною комісією бала .(див. додаток 5)., не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Київським університетом культури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті КУК. У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.

8.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Київським університетом культури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті КУК та в Приймальній (відбірковій) комісії.

8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським університетом культури, розглядає апеляційна комісія КУК, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом керівника Київського університету культури.

8.8. Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

 

ІX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до Київського університету культури особи:

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії КУК.

9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

10.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії.

10.4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 10.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Київського університету культури мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до Київського університету культури:

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, які мають вищі бали з конкурсу творчих здібностей при вступі на спеціальності: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Дизайн», «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво», «Журналістика»;

вступники, які мають вищі бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з предмету, до якого застосовується ваговий коефіцієнт 0,4 (крім спеціальності «Журналістика»).

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 11.1 цього розділу.

 

XIІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників.

12.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил прийому (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

12.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування;

пріоритет заяви, зазначений вступником.

12.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Київського університету культури. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті КУК.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, а також ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІІІ цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 12.3 цього розділу.

 

XIІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету Приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 4.2 розділу ІV цих Правил прийому, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил прийому, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття ступеня бакалавра осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 відсотків максимального обсягу державного замовлення вищого навчального закладу.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у пунктах 4.2–4.4 розділу ІV цих Правил прийому.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Київського університету культури.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті КУК.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

XІV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пунктах 4.2–4.4 розділу ІV цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії Київського університету культури. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії.

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені в пунктах 4.2–4.4 розділу ІV цих Правил прийому, не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків, визначених у розділах XV, XVI та XVІІІ цих Правил прийому.

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії Київського університету культури).

Між строками, встановленими в пунктах 8, 9 розділу V Умов прийому, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії Київського університету культури та долучається до його особової справи.

15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил прийому.

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Київського університету культури на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті КУК у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2–4.4 розділу ІV цих Правил прийому.

16.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХХ Умов прийому та пунктом 19.5 розділу XІX цих Правил прийому.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XІV цих Правил прийому.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог Умов прийому та цих Правил прийому.

 

XVIІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Київському  університеті культури

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Київського університету культури користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

17.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

17.6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Київського університету культури відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот, визначаються Приймальною комісією і наведені у пункті 4.2 розділу ІV цих Правил прийому.

 

XVIІІ. Зарахування до Київського університету культури  звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Київського університету культури, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2, 16.3 розділу XVІ цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Київського університету культури

19.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Метою акредитації представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Приймальної комісії Київського університету культури, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які виконують громадянський обов’язок і забезпечують право громадян на інформацію.

Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників, а також зарубіжні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві закордонних справ України.

Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії Київського університету культури до 03 червня 2016 року на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для друкованих ЗМІ) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:

повне найменування ЗМІ;

його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

прізвище, ім’я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не містить зазначених вище відомостей, до розгляду не приймається.

Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення Київського університету культури, доступу до інформації та документів визначається законодавством України з урахуванням загального режиму та регламенту роботи Приймальної комісії.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. Університет  зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на веб-сайті КУК не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/ погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті КУК.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X – XІІ Умов прийому.

19.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра вищі навчальні заклади зобов’язані оприлюднити на власних веб-сайтах та внести до Єдиної бази інформацію про граничний, на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), у тому числі кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

Додаток (ЗАВАНТАЖИТИ…)